Výběrové řízení na rezidenční místo 2022

Firma Praktik-Vysočina, sro. se sídlem na adrese Táborská 145, 394 94 Černovice 

V souladu s vyhláškou č. 186/2009 Sb. vyhlašuji  výběrové řízení na 1 rezidenční místo v oboru Všeobecné praktické lékařství

Rezidenční místo je určeno pro lékaře v předatestační přípravě v oboru VPL – Všeobecné praktické lékařství

Rezidentem se v roce 2022 může stát pouze lékař, který je zařazen do oboru po 1.7.2017 

 

Lhůta pro podání přihlášek :   11.7. – 29.7. 2022

Místo pro podání přihlášek:   e-mailem

 telefon: 605 278727 e-mail: bartos@mudrkazikova.cz

 

Přílohy ke stažení:

Přihláška

Osobní dotazník 

 

Kritéria pro hodnocení uchazeče:

 1. Zájem o práci v oboru VPL                                                                1 – 10 bodů
 2. Zájem o výkon povolání v daném regionu                                   1 – 10 bodů
 3. Předpoklady a znalosti důležité z hlediska VPL                          1 – 10 bodů
 4. Komunikační schopnosti                                                                  1 – 10 bodů

 

 

 Způsob hodnocení:

Podprůměrné                                                                                           1 – 3 bod

Průměrné                                                                                                  4 – 6 bodů

Nadprůměrné                                                                                          7 – 10 bodů

Stanovuje se pořadí kandidátů podle počtu získaných bodů

 

 

 Seznam dokladů, které musí být přiloženy k přihlášce:

 • Přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta
 • Osobní dotazník rezidenta
 • Potvrzení o zařazení do oboru Všeobecné praktické lékařství ( nebo doklad o zaslání žádosti na MZ ČR)
 • Kopie dokladů o získání odborné způsobilosti, specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti ( pokud ji uchazeč získal)
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání ( ne starší 3 měsíců)
 • Výpis z rejstříku trestů ( ne starší tří měsíců)
 • Přehled odborné praxe

V Černovicích dne 10.7.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Podpis: Ing. Ondřej Bartoš, PhD.

                                                                                                                        Jednatel