Firma Praktik-Vysočina, sro.

Táborská 145, 394 94 Černovice

Vyhlašuje:

 

Výběrové řízení na rezidenční místo

V souladu s vyhláškou č. 186/2009 Sb. vyhlašuji  výběrové řízení na 1 rezidenční místo v oboru Všeobecné praktické lékařství

Lhůta pro podání přihlášek :   25.8.2024

Místo pro podání přihlášek:   elektronicky

telefon: 605 278727, e-mail: bartos@mudrkazikova.cz

Přílohy:

Přihláška

Osobní Dotazník

 

 Kriteria pro hodnocení uchazeče:

 1. Zájem o práci v oboru VPL                                                           1 – 10  bodů
 2. Zájem o výkon povolání v daném regionu                              1 – 10 bodů
 3. Předpoklady a znalosti důležité z hlediska VPL                     1 – 10 bodů
 4. Komunikační schopnosti                                                              1 – 10 bodů

 

 Způsob hodnocení:

Podprůměrné                                                                                                    1 – 3 bod

Průměrné                                                                                                         4 – 6 bodů

Nadprůměrné                                                                                                7 – 10 bodů

Stanovuje se pořadí kandidátů podle počtu získaných bodů

 

 

 Seznam dokladů, které musí být přiloženy k přihlášce:

 • Přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta
 • Osobní dotazník rezidenta

Možno dodat později při pohovoru

 • Potvrzení o zařazení do oboru Všeobecné praktické lékařství ( nebo doklad o zaslání žádosti na MZ ČR)
 • Kopie dokladů o získání odborné způsobilosti, specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti ( pokud ji uchazeč získal)
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání ( ne starší 3 měsíců)
 • Výpis z rejstříku trestů ( ne starší tří měsíců)
 • Přehled odborné praxe

 

V Černovicích  dne:   4.7.2024